x

Mariovo Krin ®

Крин КГ го поседува рудникот на најпознатиот гранит на овие простори, познат под името "MARIOVO KRIN ®". Негова експлотација се врши од 1998 год. Лоциран е на 30 км. од Прилеп во близина на селото Крушевица, Мариово. Вкупното годишно производство на комерцијални блокови изнесува од 4000 до 5000 м3.

полирано

сечено

противлизгачко

Гатерисана полирана табла