x

Bianco Krin ®

Во сопственост на Крин КГ лоциран на 15 км. од Прилеп во близина на селото Мраморани се наоѓа рудникот за гранит, познат под името "BIANCO KRIN ®". Негова експлотација се врши од 1998 год.  Вкупното годишно производство на комерцијални блокови изнесува од 4000 до 5000 м3.

полирано

сечено

противлизгачко

Гатерисана полирана табла