x

Decorative elements

Изработка на масивни елементи, скулптури, столбови и апликации (со максимална висина на Z оска до 2,5 м), на најсовремени 5 осни CNC машини