x

Roze Krin ®

Во сопственост на Крин КГ лоциран на 15 км. од Прилеп во близина на селото Мраморани се наоѓа рудникот за гранит, познат под името "ROZE KRIN ®". Негова експлотација се врши од 1998 год.  Вкупното годишно производство на комерцијални блокови изнесува од 4000 до 5000 м3.

Bianco Krin ® - Полирано

Roze Krin ® - Полирано

Bianco Krin ® - Гатерисани полирани табли